پولاد پویش

پولاد پویش

(نمایش1 – 30 محصول از 47 محصول)

نمایش:

سطل ماکروویو 1500 پولاد با درب-(168عددی)

نکات مهم
 • قطر: 13.5سانتیمتر
 • ارتفاع: 14.5سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • دارای قفل پلمپ
 • رنگ شفاف

سطل مایکروویو 1000 بلند پولاد پویش با درب-(16عددی)

نکات مهم
 • قطر: 12سانتیمتر
 • ارتفاع: 13سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • دارای قفل پلمپ
 • رنگ شفاف

سطل مایکروویو 1000 بلند پولاد پویش با درب-(190عددی)

نکات مهم
 • قطر: 12سانتیمتر
 • ارتفاع: 13سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • دارای قفل پلمپ
 • رنگ شفاف

سطل مایکروویو 1750 پولاد پویش با درب-(110عددی)

نکات مهم
 • قطر: 17.5سانتیمتر
 • ارتفاع: 13سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • دارای قفل پلمپ
 • رنگ شفاف

سطل مایکروویو 1750 پولاد پویش با درب-(5عددی)

نکات مهم
 • قطر: 17.5سانتیمتر
 • ارتفاع: 13سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • دارای قفل پلمپ
 • رنگ شفاف

ظرف ماکروویو 1000 پولاد با درب-(120عددی)

نکات مهم
 • طول: 19سانتیمتر
 • عرض: 13سانتیمتر
 • ارتفاع: 6سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • دارای قفل پلمپ
 • رنگ شفاف

ظرف ماکروویو 1000 پولاد با درب-(15عددی)

نکات مهم
 • طول: 18سانتیمتر
 • عرض: 13سانتیمتر
 • ارتفاع: 6سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • دارای قفل پلمپ
 • رنگ شفاف

ظرف ماکروویو 1100 پولاد پویش شفاف-(140عددی)

نکات مهم
 • طول: 21سانتیمتر
 • عرض: 13.5سانتیمتر
 • ارتفاع: 6سانتیمتر
 • امکان استفاده در ماکروویو، فریزر
 • رنگ شفاف

ظرف ماکروویو 1100 پولاد پویش شفاف-(20عددی)

نکات مهم
 • طول: 21سانتیمتر
 • عرض: 13.5سانتیمتر
 • ارتفاع: 6سانتیمتر
 • امکان استفاده در ماکروویو، فریزر
 • رنگ شفاف

ظرف ماکروویو 1450 شفاف پولاد پویش-(140عددی)

نکات مهم
 • طول دهانه: 22سانتیمتر
 • عرض: 15سانتیمتر
 • ارتفاع: 6.5سانتیمتر
 • امکان استفاده در ماکروویو
 • رنگ شفاف

ظرف ماکروویو 1450 شفاف پولاد پویش-(20عددی)

نکات مهم
 • طول دهانه: 22سانتیمتر
 • عرض: 15سانتیمتر
 • ارتفاع: 6.5سانتیمتر
 • امکان استفاده در ماکروویو
 • رنگ شفاف

ظرف ماکروویو 1450 مشکی پولاد پویش-(140عددی)

نکات مهم
 • طول دهانه: 22سانتیمتر
 • عرض: 15سانتیمتر
 • ارتفاع: 6.5سانتیمتر
 • امکان استفاده در ماکروویو و فریزر
 • رنگ بدنه: مشکی

ظرف ماکروویو 1450 مشکی پولاد پویش-(20عددی)

نکات مهم
 • طول دهانه: 22سانتیمتر
 • عرض: 15سانتیمتر
 • ارتفاع: 6.5سانتیمتر
 • امکان استفاده در ماکروویو
 • رنگ مشکی

ظرف ماکروویو 1500 با درب پولاد پویش-(120عددی)

نکات مهم
 • طول: 21سانتیمتر
 • عرض: 15سانتیمتر
 • ارتفاع: 7سانتیمتر
 • امکان استفاده در ماکروویو
 • رنگ شفاف

ظرف ماکروویو 1500 با درب پولاد پویش-(15عددی)

نکات مهم
 • طول: 21سانتیمتر
 • عرض: 15سانتیمتر
 • ارتفاع: 7سانتیمتر
 • امکان استفاده در ماکروویو
 • رنگ شفاف

ظرف ماکروویو 1750 مشکی پولاد پویش-(120عددی)

نکات مهم
 • طول: 25سانتیمتر
 • عرض: 18سانتیمتر
 • ارتفاع: 6سانتیمتر
 • دارای قفل پلمپ
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • رنگ مشکی

ظرف ماکروویو 2200 مشکی پولاد پویش-(140عددی)

نکات مهم
 • طول: 32سانتیمتر
 • عرض: 20سانتیمتر
 • ارتفاع: 7سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • رنگ مشکی

ظرف ماکروویو 250 مستطیل پولاد-(15عددی)

نکات مهم
 • طول: 12سانتیمتر
 • عرض: 8سانتیمتر
 • ارتفاع: 5سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • دارای قفل پلمپ
 • رنگ شفاف

ظرف ماکروویو 400 پولاد با درب-(15عددی)

نکات مهم
 • طول: 13سانتیمتر
 • عرض: 10سانتیمتر
 • ارتفاع: 5سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • دارای قفل پلمپ
 • رنگ شفاف

ظرف ماکروویو 400 پولاد با درب-(300عددی)

نکات مهم
 • طول: 13سانتیمتر
 • عرض: 10سانتیمتر
 • ارتفاع: 5سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • دارای قفل پلمپ
 • رنگ شفاف

ظرف مایکروویو 1200 پولاد پویش با درب-(110عددی)

نکات مهم
 • طول: 18سانتیمتر
 • عرض: 13سانتیمتر
 • ارتفاع: 7سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • دارای قفل پلمپ
 • رنگ شفاف

ظرف مایکروویو 1200 پولاد پویش با درب-(15عددی)

نکات مهم
 • طول: 18سانتیمتر
 • عرض: 13سانتیمتر
 • ارتفاع: 7سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • دارای قفل پلمپ
 • رنگ شفاف

ظرف مایکروویو 1750 پولاد پویش-(120عددی)

نکات مهم
 • طول: 25سانتیمتر
 • عرض: 18سانتیمتر
 • ارتفاع: 6سانتیمتر
 • دارای قفل پلمپ
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • رنگ شفاف

ظرف مایکروویو 1750 پولاد پویش-(5عددی)

نکات مهم
 • طول: 25سانتیمتر
 • عرض: 18سانتیمتر
 • ارتفاع: 6سانتیمتر
 • دارای قفل پلمپ
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • رنگ شفاف

ظرف مایکروویو 2000 پولاد پویش با درب-(100عددی)

نکات مهم
 • طول: 25سانتیمتر
 • عرض: ۱8سانتیمتر
 • ارتفاع: 6سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • دارای قفل پلمپ
 • رنگ شفاف

ظرف مایکروویو 2000 پولاد پویش با درب-(5عددی)

نکات مهم
 • طول: 25سانتیمتر
 • عرض: ۱8سانتیمتر
 • ارتفاع: 6سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • دارای قفل پلمپ
 • رنگ شفاف

ظرف مایکروویو 2200 با درب پولاد پویش-(140عددی)

نکات مهم
 • طول: 32سانتیمتر
 • عرض: 20سانتیمتر
 • ارتفاع: 7سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • رنگ شفاف

ظرف مایکروویو 2200 با درب پولاد پویش-(5عددی)

نکات مهم
 • طول: 32سانتیمتر
 • عرض: 20سانتیمتر
 • ارتفاع: 7سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • رنگ شفاف

ظرف مایکروویو 250 مستطیل پولاد پویش-(300عددی)

نکات مهم
 • طول: 12سانتیمتر
 • عرض: 8سانتیمتر
 • ارتفاع: 5سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • دارای قفل پلمپ
 • رنگ شفاف

ظرف مایکروویو 550 پولاد پویش با درب-(15عددی)

نکات مهم
 • طول: 13سانتیمتر
 • عرض: 10سانتیمتر
 • ارتفاع: 6.5سانتیمتر
 • امکان استفاده در مایکروویو، فریزر
 • دارای قفل پلمپ
 • رنگ شفاف
اسکرول به بالا
بسته
بسته
منو
فیلترها
0 سبد خرید
تماس
0 علاقمندیها
فروشگاه
بسته

سبد خرید من

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید کنید

error: انتخاب محتوا غیرفعال است!!